Doradztwo podatkowe i biuro księgowe – Kraków

Skutki kryzysu finansowego jaki nastąpił w 2008 są odczuwalne właściwie do dzisiaj. Przedsiębiorcy na wszelkie sposoby poszukują metody pozwalającej im zmniejszyć koszty prowadzenia firmy. Jedną z bardziej popularnych metod jest outsourcing rachunkowy oferowany przez biuro księgowe Kraków. Powierzenie księgowości zewnętrznemu podmiotowi pozwala skupić się przedsiębiorcy na właściwych aspektach prowadzenia działalności. Profesjonalne biura rachunkowe zapewniają wsparcie nie tylko z zakresu rachunkowości. Oferują również kompleksową obsługę kadrowo-płacową jak również doradztwo w zakresie prawa podatkowego. Ich doradztwo może przysłużyć się firmie i przyczynić się w znaczącym stopniu do poczynienia oszczędności. Szacuje się, że nawet połowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce decyduje się na outsourcing usług księgowych oferowanych przez biura rachunkowe. Coraz więcej firm decyduje się również na zwolnienie etatu księgowego. Te z wieloletnim doświadczeniem na rynku doceniają korzyści jakie niesie ze sobą zatrudnienie biura rachunkowego.

Biuro księgowe w Krakowie oferuje nowoczesny outsourcing

Samo wypełnienia zeznań podatkowych, obliczanie należnego fiskusowi podatku czy wyłącznie przetwarzanie danych nie wystarcza by konkurować na rynku. Dzisiaj od księgowych wymaga się zdecydowanie większego zaangażowania. Przedsiębiorcy liczą na to, że biuro rachunkowe będzie pełnić funkcję doradcy podatkowego, zaproponuje rozwiązanie, które ustabilizuje finanse firmy. Klienci obecnie oczekują bezproblemowego dostępu do swoich dokumentów za pośrednictwem internetu. Sporą innowacyjnością oferowaną przez biuro księgowe Kraków jest zapewnienie dostępu do e-archiwum. Niektóre biura rachunkowe posiadają oprogramowanie, które zapewnia szybkie wyszukiwanie niezbędnych dokumentów czy faktur. Wystarczy posłużyć się odpowiednim słowem kluczowym. Klienci choć powierzają księgowość zewnętrznym firmom chcą mieć kontrolę nad pracą działu rachunkowości.

Biuro Księgowe Kraków

W chwili obecnej nowoczesne biuro rachunkowe nie może ograniczać się jedynie do skrupulatnego obliczania podatków. Klienci coraz częściej wymagają, że księgowy będzie ich doradcą podatkowym. Ustawa o rachunkowości nie nakłada jednak obowiązków tego typu na biura rachunkowe. Jeśli przedsiębiorca chce mieć dostęp do profesjonalnego doradztwa podatkowego powinien skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Jak się jednak okazuje na naszym rodzimym rynku jest coraz więcej firm oferujących współpracę z kancelarią specjalizującą się w prawie podatkowym. Współprace z księgowym dobrze jest bowiem zacząć od audytu finansowego firmy. Samo przeprowadzenie audytu na niewiele się jednak zda. Warto we współpracy z fachowcem z zakresu doradztwa podatkowego przeanalizować rezultaty kontroli. Nowoczesne biuro księgowe Kraków zatrudniające fachowców w tej dziedzinie podsunie rozwiązania dzięki, którym prowadzenie działalności gospodarczej będzie o wiele łatwiejsze. Z całą też pewnością sprawnie prowadzona księgowość zapewni lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Jak sprawnie uzyskać zwrot podatku Niemcy?

Gdy pracuje się poza granicami kraju bardzo często można uzyskać poprzez działanie różnych ulg zwrot podatków zapłaconych w kraju poza granicami, w którym realizowało się pracę. Najlepszym rozwiązaniem gdy chce się zarówno sprawnie a także szybko uzyskać zwrot podatku Niemcy jest postawić na profesjonalne firmy, które mają doświadczenie na rynku realizowania usług odzyskiwania podatków w danym kraju. Obecnie w Polsce działa wiele takich firm, które są w stanie zapewnić zarówno profesjonalne oraz kompleksowo realizowane Read the rest of this entry »

Korzyści, które daje prowadzenie ltd

W Polsce można spotkać coraz więcej ofert związanych z możliwości założenia firmy poza granicami kraju czy też przeniesienia firmy z możliwością jest prowadzenia poza granicami kraju. W tym względzie wybierać są bardzo różne kraje, w których firmę można prowadzić. Wiele osób wybiera prowadzenie firmy na terenie Anglii oraz formę prawną, którą jest prowadzenie ltd. Taka firma pozwala na zapewnienie większego prestiżu a jednocześnie jest w stanie również przynieść korzyści finansowe Read the rest of this entry »

Status prawny osób podejmujących pracę tymczasową cz. II

Zasadniczo umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania tej pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika. Dopuszczalne jest jednak zapisanie w umowie klauzuli przewidującej możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę przez każdą ze stron:

Read the rest of this entry »

Pojęcie zatrudnienia czasowego

Sytuacja na polskim rynku pracy, gdzie mamy do czynienia ze stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia, jak też trudna sytuacja gospodarcza wielu przedsiębiorców są czynnikami, które w istotny sposób sprzyjają wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia. Do szerszego stosowania tego rodzaju rozwiązań przekonuje pracodawców przede wszystkim łatwość zwalniania pracowników zatrudnionych czasowo, niższe koszty własne, możliwość elastycznego planowania poziomu zatrudnienia oraz uwzględnienie indywidualnego zapotrzebowania danej firmy wynikającego z konieczności np. czasowego zwiększenia zatrudnienia w związku z prowadzonym projektem, pozyskania nowego klienta, nieobecności etatowego pracownika z powodu urlopu czy choroby, przedłużającego się wakatu na danym stanowisku lub potrzeby pracy w nadgodzinach.

Read the rest of this entry »

Obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy

Zatrudnienie nowego pracownika wymaga od pracodawcy spełnienia licznych wymogów przewidzianych przepisami kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych, a także unormowaniami prawa podatkowego. Musi on, m.in., zapewnić pracownikowi: szkolenie z zakresu bhp, zgłosić do ubezpieczeń społecznych, zapoznać z przepisami wewnątrzzakładowymi i rozpocząć prowadzenie akt osobowych, w których skład wchodzą liczne dokumenty uzyskane w trakcie trwania stosunku pracy, a także dostarczone przez pracownika jeszcze na etapie procesu rekrutacji (Rotkiewicz 2004).

Read the rest of this entry »

Status prawny osób podejmujących pracę tymczasową

Jednak ustawa uregulowała status prawny osób podejmujących pracę tymczasową za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Przepisy powołanej ustawy przewidują bowiem, że co do zasady agencja pracy tymczasowej wykonuje zadania w zakresie pośrednictwa pracy jako pracodawca w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Normuje ona zatem szczególne reguły dotyczące świadczenia pracy na rzecz pracodawcy użytkownika przez pracownika tymczasowego, kiedy faktycznie jest on zatrudniony – na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na podstawie umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy – przez agencję pracy tymczasowej. Zawarcie umowy cywilnoprawnej między agencją pracy tymczasowej a osobą zainteresowaną wykonywaniem pracy tymczasowej jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy jest to umowa właściwa ze względu na jej treść oraz sposób realizacji wynikających z niej praw i zobowiązań zarówno stron tej umowy, jak i pracodawcy użytkownika. Jeżeli u danego pracodawcy użytkownika praca miałaby być wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, w ramach którego jest wymagana dyspozycyjność osoby wykonującej pracę oraz jej osobowe i organizacyjne podporządkowanie pracodawcy (co oznacza w szczególności podleganie kierownictwu pracy pracodawcy użytkownika, a więc obowiązek wykonywania jego poleceń dotyczących sposobu, czasu i miejsca wykonywania pracy), zawarcie umowy cywilnoprawnej jest niedopuszczalne, 3 Na powyższe wątpliwości zwracano również uwagę w opinii prawnej projektu dokonanej przez I. Galińską-Rączy. choćby taka była wola agencji i osoby kierowanej do wykonywania pracy tymczasowej (Frączek, Fajeczko 2004, s. 1).

Read the rest of this entry »

Pojęcie zatrudnienia czasowego – kontynuacja

Delsen dokonuje wyraźnego rozróżnienia między dwiema formami nietypowego zatrudnienia: zatrudnieniem w niepełnym wymiarze godzin i zatrudnienie czasowe (szerzej na ten temat de Grip, Hoevenberg, Wiliems 1997). czasowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż osoba wykonującą pracę w pełnym wymiarze godzin może ją wykonywać także w ramach zatrudnienia terminowego, zaś pracownik wykonujący pracę stale, może być faktycznie zatrudniany na określony czas, przy czym pracodawca systematycznie odnawia z nim zatrudnienie (powtarzające się umowy na czas wykonywania określonej pracy). Dlatego też obok charakteru wykonywanej pracy istotna jest także forma prawna łącząca pracodawcę z pracownikiem (jej treść oraz charakter).

Read the rest of this entry »

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo stanowi nowy typ umowy, który pojawił się w prawie pracy w związku z wprowadzoną 26 lipca 2002 r. nowelizacją przepisów kodeksu pracy. Ta szczególna forma zatrudnienia nie jest jednak nowym rodzajem terminowej umowy o pracę, ale stanowi jedynie odmianę urnowy o pracę na czas określony. Podobnie bowiem jak w przypadku umowy na czas określony rodzi ona terminowy stosunek pracy, który zasadniczo rozwiązuje się z dniem powrotu do pracy zastępowanego pracownika. Zdarzeniami umożliwiającymi nawiązanie umowy na zastępstwo są, m.in.: niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby albo urlopu wychowawczego, macierzyńskiego czy też chorobowego (w celu poratowania zdrowia), ale i odbywanie służby wojskowej bądź kary pozbawienia wolności.

Read the rest of this entry »

Uzasadnienie projektu

Projekt „Czas na pracę – praca na czas” jest jednym z eksperymentów, które mają zostać zrealizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podstawowym jego założeniem jest uwzględnienie działań aktywizujących zasoby pracy, a szczególnie osób bezrobotnych z. grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako jednego z narzędzi, a mianowicie – elastycznych form zatrudnienia. Ich znaczenie dla prowadzonej w kraju polityki zatrudnienia do chwili obecnej było raczej niewielkie. Wykonawcy zakładają, że jedna z tych form może okazać się niezwykle przydatna do zwiększenia dostępności do oferowanych miejsc pracy. Jest to zatrudnienie tymczasowe. Przewidywane skutki eksperymentu mogą być zatem widoczne w odniesieniu do dwóch grup, a mianowicie osób poszukujących pracy oraz pracodawców, rekrutujących się głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przyjęta metoda postępowania powinna się przyczynić do wzrostu umiejętności i zwiększenia możliwości uzyskania pracy oraz konkurencyjności osób poszukujących zatrudnienia na rynku pracy, a z drugiej – zwiększyć zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem pracowników właśnie w formie pracy tymczasowej. Wykorzystanie zatrudnienia tymczasowego, jako formy aktywizującej zasoby pracy, może napotkać pewnego rodzaju bariery, przy czym w sposób znaczący mogą one zostać ograniczone przez odpowiednie przygotowanie osób poszukujących pracy. Dlatego też zaproponowano w projekcie model zatrudnienia, wykorzystujący przeszkolenie pracowników według potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, co w znacznym stopniu może wpłynąć na zwiększenie szans zatrudnienia, tym bardziej że umiejętności nabyte w fazie kształcenia będą potwierdzone certyfikatem. Może w związku z tym zniknąć problem niechęci pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w ramach lej formy zatrudnienia, wynikającej z:

Read the rest of this entry »