Czas na pracę – kontynuacja

W związku z powyższym, strategia Partnerstwa „Czas na pracę – praca na czas” zakłada wypracowanie skutecznego modelu budowania świadomości korzyści, zarówno po stronie pracodawców, jak i potencjalnych pracobiorców, wynikających z wykorzystania pracy tymczasowej jako czynnika aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz podstawowej determinanty dopasowania kwalifikacji zasobów pracy do potrzeb wolnych stanowisk pracy, zgłaszanych przez pracodawców. W ten sposób działania projektu powinny się przyczynić do wyrównywania strukturalnych niedopasowań między popytem na pracę i podażą pracy, występujących na regionalnym rynku pracy.

Istotną rolę odgrywają tu również oczekiwania zarówno populacji bezrobotnych, jak i właścicieli oraz menedżerów firm, w zakresie preferowanych zawodów i kierunków kształcenia. Identyfikacja podstawowych obszarów zbieżności powinna bowiem umożliwić większe dopasowanie preferencji osób poszukujących pracy i pracodawców, a tym samym wpłynąć na zadowolenie uczestników, przejawiające się w zwiększeniu aprobaty dla działań projektu przez pozytywne postrzeganie jego potencjalnych efektów.

W pierwszym etapie projektu, trwającym od lipca 2005 r. do listopada 2006 r., Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przeprowadził badania, mające na celu:

– zweryfikowanie struktury oraz poziomu aktywności edukacyjnej bezrobotnych,

– ocenę stosowalności na obszarze województwa podkarpackiego elastycznej formy zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa,

– określenie stanowisk pracy (wymaganych umiejętności), które mogłyby w dalszych działaniach projektu stanowić przedmiot standaryzacji i certyfikacji.

Leave a Reply